DOZ DOZ
Znajdź Aptekę

w pobliżu swojej lokalizacji

Kariera

Dlaczego
warto
pracować
w DOZ S.A.?
DOZ

O nas

DOZ S.A. to spół­ka współpracująca z DOZ Ap­tekami dbam o zdro­wie, któ­re li­czą blisko 1 200 pla­có­wek. Część z nich jest roz­wi­ja­na w sys­te­mie fran­czy­zy. Jesteśmy naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 5 000 Pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go 5 milionów Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

Fir­ma od lat re­ali­zu­je i roz­wi­ja misję opieki nad Pacjentem w my­śl idei „PACJENT W CENTRUM UWAGI”.