Ogłoszenia

DOZ S.A., 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 134, NIP: 676-21-75-698, BDO: 000032088, KRS: 0000058632, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału zakładowego: 360.529.000,00 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 360.529.000,00 zł.

Wezwanie nr 1 akcjonariuszy
25.09.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz pierwszy akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 2 akcjonariuszy
12.10.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz drugi akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 3 akcjonariuszy
2.11.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz trzeci akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Wezwanie nr 4 akcjonariuszy
1.12.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz czwarty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Ogłoszenie o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej na koniec roku obrotowego 2020
4.12.2020 r.

DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 349 § 4 ksh, ogłasza o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy przewidzianej na koniec roku obrotowego.

Dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w art. 349 § 2 zd. 2 ksh, to 30.09.2020 r. Łączna kwota przeznaczona do wypłaty wynosi 69 582 097,00 PLN.

Wypłata zaliczki nastąpi w dniu przypadającym cztery tygodnie od daty niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż w dniu 5 stycznia 2021 r.

Dzień, według którego zostaną ustaleni uprawnieni do otrzymania zaliczki przypadać będzie siódmego dnia poprzedzającego dzień wypłaty, nie później jednak niż 30 grudnia 2020 r.

Wezwanie nr 5 akcjonariuszy
17.12.2020 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000058632, NIP 676-217-56-98, kapitał zakładowy w wysokości 360 529 000,00 zł opłacony w całości, („Spółka”), działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1798), wzywa po raz piąty akcjonariuszy Spółki do złożenia dokumentów akcji Spółki w siedzibie Spółki (adres: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa) w terminie do dnia 26 lutego 2021 r. Złożenie dokumentów akcji Spółki odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

19.01.2021 r.

Informujemy, że  w związku z obowiązkiem nałożonym na Spółkę na podstawie art. 1 pkt 8 ustawy o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019 poz. 1798) Spółka w dniu 24.09.2020 r. zawarła umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (dalej jako: PKO BP BM) z siedzibą w Warszawie, ul. Popławska 15, 02-515 Warszawa,  zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000,00 zł.

Podpisanie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy oznacza, że przez PKO BP BM będzie prowadzony rejestr akcjonariuszy w imieniu i na rzecz Spółki, a wszelkie dane osobowe akcjonariuszy będą przetwarzane przez podmiot prowadzący rejestr w trybie art. 28 RODO, tj. na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, która zobowiązuje podmiot prowadzący rejestr w szczególności do odpowiedniego zabezpieczenia danych oraz zachowania poufności. PKO BP BM jest również upoważnione do wykonywania zobowiązań pieniężnych Spółki wobec akcjonariuszy. Na mocy umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy PKO BP BM upoważniona jest do aktualizacji wszelkich danych akcjonariuszy związanych z prowadzeniem rejestru oraz prowadzenia z akcjonariuszami bezpośredniej komunikacji. W przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po dniu 28 lutego 2021 roku prosimy o kontaktowanie się bezpośrednio z PKO BP BM , do tego czasu prosimy o kontaktowanie się z Zarządem Spółki.

Załącznik nr 6 do Umowy o prowadzenie Rejestru znajduje się poniżej w zakładce "Pliki do pobrania".

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15.02.2021 r.

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000058635, działając na podstawie art. 7a ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza, że w dniu 09 lutego 2021 r. do Spółki wpłynął wniosek jedynego akcjonariusza Spółki, tj. Corporation of European Pharmaceutical Distributors N.V. z siedzibą w Amsterdamie, o umorzenie utraconych dokumentów odcinków zbiorowych obejmujących 600000 akcji na okaziciela Spółki serii A od A000001 do A600000, 205000 akcji na okaziciela serii B o numerach B000001 do B205000, 170000 akcji na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C170000, 26720500 akcji imiennych serii D o numerach od D00000001 do D26720500, 4757400 akcji imiennych serii E o numerach E0000001 do E4757400, 3600000 akcji imiennych serii F o numerach F0000001 do F3600000. Spółka wzywa wszystkich roszczących sobie prawa do wyżej wskazanych dokumentów, aby w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgłosili swoje prawa i złożyli w Spółce dokumenty wskazane w niniejszym ogłoszeniu.

Zawiadomienie o planowanym połączeniu spółek.
04.10.2021 r.
Załączniki znajdują się poniżej w zakładce "Pliki do pobrania".
1.Plan polaczenia spolek
Zał nr 1-Bilans i RZiS DOZ
Zał nr 2-Bilans i RZIS OKW
Zał nr 3-Protokol NWZA OKW
Zał nr 4-Protokol NWZA DOZ
Zał nr 5-Osw. DOZ stan ksiegowy
Zał nr 6-Osw. spolki OKW o st. księgowym
Zał nr 7-Osw. o majatku spolki OKW

Pliki do pobrania

DOZ Załącznik nr 6 do Umowy o prowadzenie Rejestru Pobierz
DOZ 1.Plan polaczenia spolek Pobierz
DOZ Zał nr 1-Biland i RZiS DOZ Pobierz
DOZ Zał nr 2-Biland i RZiS OKW Pobierz
DOZ Zał nr 3-Protokol NWZA OKW Pobierz
DOZ Załnr 4-Protokol NWZA DOZ Pobierz
DOZ Zał nr 5-Osw. DOZ stan ksiegowy Pobierz
DOZ Zał nr 6-Osw. spolki OKW o st. ksiegowym Pobierz
DOZ Zał nr 7-Osw. o majatku spolki OKW Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA DOZ 2020 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA_PZF Cefarm Łódź_2020 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA DOZ 2021 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA DOZ DIRECT 2021 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA CEFARM Lublin 2021 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA CEFARM Łódź 2021 Pobierz
DOZ STRATEGIA PODATKOWA PGK DOZ 2022 Pobierz