RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej RODO), przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1.    Kto jest Administratorem
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie (02-305) przy Al. Jerozolimskich 134, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000058632, NIP: 6762175698, REGON: 357674992 o kapitale zakładowym w wysokości 360.529.000,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej „DOZ S.A.”;
• DOZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000301254, NIP: 5372492924, REGON: 060341332 o kapitale zakładowym w wysokości 18.725.000,00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej: „DOZ.PL”;
• DOZ Spółka Akcyjna Direct Spółka Komandytowa siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000529517, NIP: 8271807718, REGON: 730374132, zwana dalej: „DOZ DIRECT”;
• DOZ Kadry Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-406) przy ul. Kinga C. Gillette 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000273709, NIP: 6252331254, REGON: 0000273709 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000, 00 zł wpłaconym w całości, zwana dalej: „DOZ KADRY”.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pan danych osobowych, wskazany poniżej przy konkretnych czynnościach przetwarzania danych osobowych.

2.    Inspektor Ochrony Danych
Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z  którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@doz.pl

3.    Informacje o odbiorcach danych osobowych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w zakresie realizowanych umów i działalności Administratora oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

4.    Informacja o prawie wniesienia skargi
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155.


5.    Informacja o prawach podmiotu danych
Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.

6.    Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.

7.    Informacja o profilowaniu
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.    Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie rekrutacji – DOZ KADRY
• Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem do pracy, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) RODO.
• Celem przetwarzania danych jest wyłonienie spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy.

W zakresie współpracy z Kontrahentami – DOZ S.A., DOZ.PL, DOZ DIRECT, DOZ KADRY
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. W zakresie windykacji przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
• Celem przetwarzania danych osobowych są działania związane z zawieraniem umów z  dostawcami, klientami i późniejszą ich realizacją.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o  rachunkowości.

W zakresie prowadzenia apteki internetowej – DOZ.PL
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f)  RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
• Celem przetwarzania danych osobowych jest:

- świadczenie usługi prowadzenia konta Użytkownika w Portalu DOZ.pl oraz udostępnienia Internetowego Systemu Zamawiania Leków - usługi rezerwacji wybranych produktów w  aptece, za pośrednictwem strony internetowej www.doz.pl oraz aplikacji mobilnej DOZ.pl;
- sprzedaż produktów oferowanych przez Administratora;
- rozpatrzenie reklamacji, dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;
- świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej DOZ.pl: usługi lokalizacji najbliższych aptek "DOZ Apteka Dbam o Zdrowie";
- świadczenie usług dostępnych za pośrednictwem aplikacji mobilnej DOZ.pl: funkcjonalności przypominania o kolejnych dawkach leków dla siebie i dodanych domowników ("Pillreminder") oraz udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika dotyczące weryfikacji możliwych interakcji między przyjmowanymi lekami przez farmaceutę.
•    W powyższym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone do podmiotów wspomagających działalność Administratora, w tym m.in. obsługi portalu DOZ.pl, aplikacji mobilnej DOZ.pl,  wysyłki sms, obsługi infolinii dostępnej dla Użytkowników, dostawy produktów - na podstawie zawartych umów powierzenia, zgodnie z art. 28 RODO. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty świadczące usługi płatności on-line.
•    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a  po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody, bądź zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W zakresie realizacji umowy sprzedaży leku oraz ustawowych zadań apteki – DOZ S.A.
• Jeżeli jest Pani/Pan klientem aptek stacjonarnych, to dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. h), i), f) RODO.
• Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
    - realizacji umowy sprzedaży leku, w tym w przypadku tymczasowej niedostępności leku mającego być przedmiotem sprzedaży, również w celu poinformowania Panią/Pana, z  wykorzystaniem podanego przez Panią/ Pana numeru telefonu o ponownej dostępności leku i możliwości finalizacji umowy sprzedaży leku;
     - realizacji ustawowych zadań apteki, będącą placówką ochrony zdrowia publicznego, w tym realizacji recept oraz wystawienia recept farmaceutycznych;
    ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami powstałymi w związku z realizacją celów wskazanych powyżej.
• Podmiotami, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane osobowe są m.in.  podmioty i  organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Narodowy Fundusz Zdrowia, organy Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy sprzedaży leku lub okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja za lek, środku spożywcze przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, bądź w którym zostały one zrealizowane lub okres 6 lat od zakończenia realizacji umowy sprzedaży leku – w przypadku danych niezbędnych do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W zakresie obsługi infolinii – DOZ S.A.
•  W przypadku kontaktu z Administratorem za pośrednictwem infolinii, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
•  Dane osobowe są przetwarzane w celu monitorowania jakości obsługi i weryfikacji pracy konsultantów obsługujących infolinię  oraz w celach analitycznych i statystycznych.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy od daty przeprowadzenia rozmowy, przy czym okres ten może zostać przedłużony w indywidualnych przypadkach do czasu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

W zakresie programu franczyzowego „Zielarnia” – DOZ S.A.
• W celu wskazanym poniżej, Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
• Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu przedstawienia oferty na przystąpienie do programu franczyzowego „Zielarnia”.
• Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przygotowania i przesłania oferty, a  po tym okresie przez 90 dni, a następnie zostaną trwale usunięte.

W zakresie marketingu – DOZ S.A.
• W zakresie prowadzenia działań marketingowych produktów i usług własnych, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
• Celem przetwarzania danych jest budowanie marki, obsługa newslettera, portali społecznościowych, organizowanie i przeprowadzenie wydarzeń, kongresów, eventów i szkoleń, a także wysyłka informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W tym zakresie Pani/Pana dane mogą zostać powierzone do podmiotów wspomagających działalność Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, zgodnie z art. 28 RODO.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na adres iod@doz.pl

W zakresie prowadzonego monitoringu wizyjnego – DOZ S.A.
• W zakresie prowadzonego monitoringu wizyjnego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
• Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, przebywających na obszarze przetwarzania danych osobowych.
• Nagrania z monitoringu wizyjnego nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
• Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres nie dłuższy, niż 90 dni.

W zakresie potencjalnych kontrahentów - DOZ S.A.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
• Celem przetwarzania danych osobowych jest nawiązanie kontaktu zmierzające do nawiązania współpracy biznesowej, w tym tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością. W tym zakresie Pani/Pana dane mogą zostać powierzone do podmiotów wspomagających działalność Administratora na podstawie zawartych umów powierzenia, zgodnie z art. 28 RODO.
• Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe ze źródeł ogólnodostępnych (m.in. stron www) lub od osób zatrudnionych/współpracujących z Panią/Panem.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności.