Jesteśmy częścią PELION

Pe­lion He­al­th­ca­re Gro­up, daw­niej Me­di­ci­nes S.A., pro­wa­dzi dzia­łal­ność od 24 lat. Dziś jest jed­ną z naj­więk­szych grup ka­pi­ta­ło­wych dzia­ła­ją­cych na ryn­ku ochro­ny zdro­wia w Pol­sce, na Li­twie i w Wiel­kiej Bry­ta­nii. Usłu­gi świad­czo­ne przez Gru­pę obej­mu­ją wszyst­kie seg­men­ty dys­try­bu­cji far­ma­ceu­tycz­nej (hur­to­wy, de­ta­licz­ny i szpi­tal­ny) i są skie­ro­wa­ne do: pa­cjen­tów, ap­tek, szpi­ta­li oraz pro­du­cen­tów. Pe­lion S.A., ja­ko spół­ka hol­din­go­wa, peł­ni nad­zór wła­ści­ciel­ski nad wszyst­ki­mi ob­sza­ra­mi dzia­łal­no­ści Gru­py, re­ali­zo­wa­ny­mi od­po­wied­nio przez: Pol­ską Gru­pę Far­ma­ceu­tycz­ną S.A. (sprze­daż hur­to­wa), Phar­ma­po­int Sp. z o.o. (przed­hurt), PGF Ur­ti­ca Sp. z o.o. (za­opa­trze­nie szpi­ta­li), CEPD N.V. (sprze­daż de­ta­licz­na) i Phar­ma­link Sp. z o.o. (usłu­gi dla pro­du­cen­tów).

Ostatnia aktualizacja 19.07.2016 13:30 | Pobierz jako plik PDF