Drogerie

Wy­cho­dząc na­prze­ciw ocze­ki­wa­niom Klien­tów, w 2015 ro­ku, spół­ka DOZ S.A. roz­po­cze­ła dzia­łal­ność w seg­men­cie dro­ge­ryj­nym. DOZ Dro­ge­rie Dbam o Zdro­wie są zlo­ka­li­zo­wa­ne w do­god­nych dla Klien­ta lo­ka­li­za­cjach do któ­rych moż­na wpaść po pra­cy na szyb­kie za­ku­py.

Ofe­ru­je­my sze­ro­ką ga­mę ko­sme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych, pro­duk­ty do ma­ki­ja­żu, pa­znok­ci, pie­lę­gna­cji wło­sów, pie­lę­gna­cji cia­ła, a tak­że za­pa­chów. Do­dat­ko­wym atu­tem na­szych punk­tów jest sze­ro­ki wa­chlarz pro­duk­tów na­tu­ral­nych i der­mo­ko­sme­tycz­nych.

Na­sze świet­nie prze­szko­lo­ne kon­sul­tant­ki po­mo­gą każ­de­mu Klien­to­wi przy wy­bo­rze od­po­wied­nie­go pro­duk­tu.

Przy oka­zji za­ku­pów w dro­ge­rii na­si klien­ci mo­gą od­wie­dzić ulo­ko­wa­ne tuż obok po­ma­rań­czo­we ap­te­ki z lo­go DOZ i ku­pić nie­zbęd­ne le­kar­stwa.

Zo­bacz na­szą naj­now­szą ga­zet­kę.

Ostatnia aktualizacja 08.07.2016 12:32 | Pobierz jako plik PDF