DOZ Fundacja

Czy wiesz, że nie wszyst­kich Po­la­ków stać na za­kup nie­zbęd­nych le­ków?

Nie­wy­ku­py­wa­nie prze­pi­sa­nych przez le­ka­rza le­ków jest istot­nym pro­ble­mem spo­łecz­nym, któ­ry do­ty­czy co czwar­te­go Po­la­ka, i aż po­nad 30 % osób po 60 ro­ku ży­cia. Głów­nym po­wo­dem bra­ku re­ali­za­cji re­cept jest brak pie­nię­dzy.

W od­po­wie­dzi na pro­blem spo­łecz­ny ja­kim są ba­rie­ry w do­stę­pie do le­ków, w 2007 r. zo­sta­ła po­wo­ła­na do ży­cia Fun­da­cja „Dbam o Zdro­wie”.

DOZ Fun­da­cja Dbam o Zdro­wie pro­wa­dzi nie­od­płat­ną dzia­łal­ność w za­kre­sie po­mo­cy oso­bom w trud­nej sy­tu­acji ży­cio­wej i ma­te­rial­nej po­przez do­fi­nan­so­wa­nie za­ku­pu pro­duk­tów lecz­ni­czych i ma­te­ria­łów me­dycz­nych.

Fun­da­cja re­ali­zu­je swo­ją mi­sję po­przez ini­cjo­wa­nie pro­jek­tów i ak­cji.

Zo­bacz jak po­ma­ga­my… http://fun­da­cja.doz.pl/

 

Ostatnia aktualizacja 20.07.2016 14:28 | Pobierz jako plik PDF