DOZ Apteki

DOZ S.A. to spół­ka za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek Dbam o Zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko ty­siąc pla­có­wek. Część z nich roz­wi­ja­na jest w sys­te­mie fran­czy­zy. DOZ S.A. jest naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym - za­trud­nia po­nad 2500 ma­gi­strów i tech­ni­ków far­ma­cji, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go 3 mi­lio­na Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

DOZ Ap­te­ki Dbam o Zdro­wie za­pew­nia­ją do­stęp­ność do sze­ro­kie­go za­kre­su le­ków każ­de­go dnia. Le­ki moż­na ku­pić nie tyl­ko w ap­te­kach sta­cjo­nar­nych, moż­na je rów­nież za­mó­wić za po­mo­cą In­ter­ne­to­we­go Sy­ste­mu Za­ma­wia­nia Le­ków na stro­nie DOZ.pl, sko­rzy­stać z apli­ka­cji mo­bil­nej, smart tv lub za­mó­wie­nia te­le­fo­nicz­ne­go.

Fir­ma od lat re­ali­zu­je i roz­wi­ja opie­kę far­ma­ceu­tycz­ną w my­śli idei „PACJENT W CENTRUM UWAGI”. Na opie­kę far­ma­ceu­tycz­ną skła­da­ją się kon­sul­ta­cje z far­ma­ceu­ta­mi w ap­te­kach, ma­te­ria­ły edu­ka­cyj­ne, a tak­że po­ra­dy udo­stęp­nia­nie w ap­te­kach oraz na stro­nie DOZ.pl.

DOZ S.A. szcze­gól­nie trosz­czy się o se­nio­rów. Re­ali­zu­je dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne, któ­rych ce­lem jest uświa­do­mie­nie se­nio­rom moż­li­wo­ści ob­ni­że­nia kosz­tów za­ku­pu le­ków.

DOZ S.A. jest czę­ścią Pe­lion, no­to­wa­nej na Gieł­dzie Pa­pie­rów War­to­ścio­wych w War­sza­wie.

Znajdź nasze DOZ Apteki.

W 2015 i 2016 ro­ku mar­ka Dbam o Zdro­wie zo­sta­ła uzna­na za jed­ną z naj­sil­niej­szych ma­rek na pol­skim ryn­ku i otrzy­ma­ła ty­tuł Cre­ated in Po­land Su­per­brands 2015/16.

 

Ostatnia aktualizacja 28.12.2016 14:33 | Pobierz jako plik PDF