Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

Szukamy młodych talentów

W stycz­niu ru­szy­ła kam­pa­nia re­kru­ta­cyj­na spół­ki DOZ. W jej ra­mach w 10 pol­skich mia­stach w po­bli­żu uni­wer­sy­te­tów me­dycz­nych po­ja­wi­ły się re­kla­my out­do­oro­we. Kam­pa­nia ma pod­kre­ślać trzy pod­sta­wo­we war­to­ści: za­ufa­nie, roz­wój i za­an­ga­żo­wa­nie, któ­re sta­no­wią obiet­ni­cę dla no­wych i obec­nych pra­cow­ni­ków. Opra­co­wa­niem kon­cep­cji kre­atyw­nej i re­ali­za­cją kam­pa­nii za­ję­ła się agen­cja Xcom­mu­ni­ca. Dzia­ła­nia pro­wa­dzo­ne są rów­nież w In­ter­ne­cie.

Lin­ki do pu­bli­ka­cji

Ostatnia aktualizacja 21.10.2016 16:13 | Pobierz jako plik PDF