Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

Nowy punkt DOZ w Tarnowskich Górach

Z oka­zji otwar­cia przy­go­to­wa­li­śmy wie­le atrak­cji m.in.

  • po­ra­dy kon­sul­tan­tów z za­kre­su pie­lę­gna­cji skó­ry i wło­sów
  • ma­ki­ja­żyst­ka mar­ki May­bel­li­ne
  • mi­ni­kon­kur­sy z na­gro­da­mi
  • gra­ti­sy do za­ku­pów
  • atrak­cje dla dzie­ci (29-31.05)
  • dla pierw­szych 100 Klien­tów, któ­rzy 29.05 zro­bią za­ku­py za min. 30zł – Krem an­ty­cel­lu­li­to­wy Bie­len­da 175ml w pre­zen­cie.

ZAPRASZAMY

Ostatnia aktualizacja 19.07.2016 14:15 | Pobierz jako plik PDF