Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

Nowy punkt DOZ w Skierniewicach

Z oka­zji otwar­cia przy­go­to­wa­li­śmy wie­le atrak­cji m.in
- po­ra­dy kon­sul­tan­tów z za­kre­su pie­lę­gna­cji skó­ry i wło­sów
- kon­kurs z na­gro­da­mi
- licz­ne atrak­cje i nie­spo­dzian­ki
- bez­płat­ne ma­lo­wa­nie pa­znok­ci
- bez­płat­ny ma­ki­jaż

W dniu 18 wrze­śnia dla pierw­szych 50 klien­tów, któ­rzy zro­bią za­ku­py za mlnl­mum 60zł pod­kład w sztyfc­le MAYBELLINE Fit Me 2 w 1, 9ml w pre­zen­cie!

Ostatnia aktualizacja 19.07.2016 14:12 | Pobierz jako plik PDF