Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

Nowy punkt DOZ w Pile

Z oka­zji otwar­cia przy­go­to­wa­li­śmy wie­le atrak­cji m.in
- po­ra­dy kon­sul­tan­tów z za­kre­su pie­lę­gna­cji skó­ry i wło­sów
- kon­kurs z na­gro­da­mi
- licz­ne atrak­cje i nie­spo­dzian­ki
- dla pierw­szych 100 Klien­tów, któ­rzy zro­bią za­ku­py za min. 30zł – kry­sta­licz­ny ole­jek Gliss Kur Mi­lion Gloss 75ml w pre­zen­cie!

Ostatnia aktualizacja 19.07.2016 14:14 | Pobierz jako plik PDF