Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

Marka DBAM O ZDROWIE „Ulubiona Marka 2015 – Wybór Konsumentów"

Przed­mio­tem ogól­no­pol­skie­go ba­da­nia ULUBIONA MARKA 2015 – Wy­bór Kon­su­men­tów by­ło aż 510 naj­sil­niej­szych,
ogól­no­pol­skich ma­rek spo­żyw­czych, che­micz­nych i ko­sme­tycz­nych w ra­mach 53 ka­te­go­rii. Ce­lem ba­da­nia by­ło zi­den­ty­fi­ko­wa­nie, któ­re mar­ki FMCG kon­su­men­ci naj­bar­dziej ce­nią. Zwy­cięz­ców wy­bra­li kon­su­men­ci an­kie­to­wa­ni przez in­sty­tut GfK Po­lo­nia.


Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dą Pań­stwo na stro­nie:
http://wia­do­mo­sci­han­dlo­we.pl/2015/09/wy­ni­ki­-ba­da­nia­-kon­su­menc­kie­go­-u­lu­bio­na­-mar­ka­-2015-wy­bo­r-kon­su­men­to­w/

Ostatnia aktualizacja 14.07.2016 12:33 | Pobierz jako plik PDF