Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

DOZ Maraton Łódzki z PZU z prestiżowym wyróżnieniem, www.lodz.sport.pl

DOZ Ma­ra­ton Łódz­ki z PZU otrzy­mał 5-gwiazd­ko­wy cer­ty­fi­kat Eu­ro­pej­skiej Fe­de­ra­cji Lek­ko­atle­tycz­nej (Eu­ro­pe­an Ath­le­tics), bę­dą­cy po­twier­dze­niem naj­wyż­szych stan­dar­dów or­ga­ni­za­cyj­nych łódz­kiej im­pre­zy. To pierw­szy bieg w Pol­sce wy­róż­nio­ny w ten spo­sób. By otrzy­mać 5 gwiaz­dek, or­ga­ni­za­to­rzy ma­ra­to­nu mu­sie­li speł­nić sze­reg wa­run­ków zwią­za­nych z za­bez­pie­cze­niem im­pre­zy, po­mia­rem tra­sy, ob­słu­gą za­wod­ni­ków, po­mia­rem cza­su, ko­mu­ni­ka­cją, wo­lon­ta­ria­tem i in­ny­mi aspek­ta­mi or­ga­ni­za­cji bie­gu ma­ra­toń­skie­go. To nie pierw­sze wy­róż­nie­nie dla DOZ Ma­ra­tonu Łódz­kiego z PZU. Ostat­nia edy­cja im­pre­zy otrzy­mała od Mię­dzy­na­ro­do­wej Fe­de­ra­cji Lek­ko­atle­tycz­nej pre­sti­żo­wą ran­gę IAAF Si­lver La­bel Ro­ad Ra­ce, a od 2014 r. ma­ra­ton roz­gry­wa­ny jest w ran­dze Mi­strzostw Pol­ski Ko­biet. W 2013 r. łódz­ki ma­ra­ton, ja­ko pierw­szy bieg w Pol­sce, uzy­skał cer­ty­fi­kat IAAF Bron­ze La­bel Ro­ad Ra­ce, a już rok póź­niej do­łą­czył do eli­tar­ne­go gro­na IAAF
Si­lver La­bel Ro­ad Ra­ces. Ta­ki cer­ty­fi­kat po­sia­da tyl­ko 26 bie­gów na świe­cie, w tym za­le­d­wie 16 ma­ra­to­nów. DOZ Ma­ra­ton Łódz­ki z PZU od­bę­dzie się 17 kwiet­nia 2016 r. 14 wrze­śnia br. zo­sta­nie uru­cho­mio­na no­wa stro­na in­ter­ne­to­wawww.lodz­ma­ra­ton.pl. Za­pi­sy do szó­stej edy­cji roz­pocz­ną się 21 wrze­śnia.

Link do pu­bli­ka­cji: http://www.lodz.sport.pl/spor­t-lo­dz/1,136765,18694392,do­z-ma­ra­to­n-lodz­ki­-z-p­zu­-z-pre­sti­zo­wy­m-wy­ro­znie­niem.html

Ostatnia aktualizacja 19.07.2016 14:13 | Pobierz jako plik PDF