Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

dozdrogeria.pl

Sza­now­ni Pań­stwo, Jest nam nie­zwy­kle mi­ło po­in­for­mo­wać o uru­cho­mie­niu ko­lej­ne­go pro­jek­tu e-com­mer­ce - do­zdro­ge­ria.pl. Ser­wis ten po­wstał ja­ko na­tu­ral­ne uzu­peł­nie­nie dla łą­czo­nej pod mar­ką DOZ sta­cjo­nar­nej sprze­da­ży ap­tecz­nej i dro­ge­ryj­nej. Doz­dro­ge­ria.pl ofe­ru­je sze­ro­ką ga­mę ko­sme­ty­ków pie­lę­gna­cyj­nych, pro­duk­tów do ma­ki­ja­żu, pie­lę­gna­cji pa­znok­ci, wło­sów i ca­łe­go cia­ła. Nie mo­że oczy­wi­ście za­brak­nąć ko­sme­ty­ków dla męż­czyzn. Naj­wię­cej miej­sca i uwa­gi po­świę­ca­my der­mo­ko­sme­ty­kom, dzię­ki któ­rym DOZDro­ge­ria wy­róż­nia się na tle kon­ku­ren­cji. Zo­bacz na­sze ak­tu­al­ne pro­mo­cje i po­le­ca­ne pro­duk­ty. W przy­pad­ku py­tań czy wąt­pli­wo­ści, war­to po­pro­sić o po­moc na­sze do­świad­czo­ne der­mo­kon­sul­tant­ki.

Ostatnia aktualizacja 14.07.2016 12:33 | Pobierz jako plik PDF