Znajdź DOZ Aptekę

Szukaj w pobliżu >

w Twoim mieście

Aktualności

Recepta na biznes

20.06.2031

Małgorzata Stępień po 20 latach prowadzenia apteki została franczyzobiorcą sieci DOZ. Uznała, że bez wsparcia silnego partnera biznesowego już sobie nie poradzi.

 

więcej

Nowy punkt DOZ w Krakowie!

20.06.2016

Od 4.12 od go­dzi­ny 9 za­pra­sza­my do no­we­go punk­tu DOZ w Kra­ko­wie. Punkt bę­dzie się mie­ścił w Ga­le­rii De­ka­da przy uli­cy Sta­ni­sła­wa Sto­ja­łow­skie­go 6.

 

więcej

Superbrands 2015/2016 dla marki DOZ Dbam o Zdrowie

20.06.2016

Mar­ka DBAM O ZDROWIE zo­sta­ła uzna­na za jed­ną z naj­sil­niej­szych ma­rek na pol­skim ryn­ku i otrzy­mu­je tym sa­mym ty­tuł Cre­ated in Po­land Su­per­brands 2015/16. Ty­tuł de­dy­ko­wa­ny jest naj­sil­niej­szym mar­kom z pol­skim ro­do­wo­dem i zo­stał przy­zna­ny w wy­ni­ku ba­da­nia kon­su­menc­kie­go prze­pro­wa­dzo­ne­go przez in­sty­tut ba­daw­czy ARC Ry­nek i Opi­nia.

więcej