DOZ-a Kariery

Do ko­go jest skie­ro­wa­ny pro­gram?

DOZ-a Ka­rie­ry to pro­gram stwo­rzo­ny z my­ślą o przy­szłych spe­cja­li­stach, pro­gram któ­ry po­zwa­la am­bit­nym mło­dym lu­dziom ob­jąć pierw­sze sta­no­wi­ska pra­cy. To szan­sa dla stu­den­tów ostat­nich lat stu­diów i ab­sol­wen­tów, któ­rzy ma­ją spre­cy­zo­wa­ną wi­zję wła­sne­go roz­wo­ju za­wo­do­we­go, któ­rzy chcą zo­stać spe­cja­li­sta­mi w swo­jej dzie­dzi­nie a kie­dyś, w przy­szło­ści li­de­ra­mi.

W ja­kich ob­sza­rach moż­na zo­stać spe­cja­li­stą w ra­mach DOZ-y Ka­rie­ry?

Re­kru­ta­cję na każ­de sta­no­wi­sko roz­po­czy­na­my w od­po­wie­dzi na kon­kret­ne po­trze­by bi­zne­so­we. Dy­na­micz­nie roz­wi­ja­my się w ra­mach ca­te­go­ry ma­na­ge­men­tu, w ob­sza­rze mar­ke­tin­gu i tra­de mar­ke­tin­gu, w IT oraz di­gi­tal mar­ke­tin­gu.

Pro­ces re­kru­ta­cji

Pro­ces re­kru­ta­cji do pro­gra­mu skła­da się z kil­ku eta­pów:

 • se­lek­cja for­mu­la­rzy apli­ka­cyj­nych
 • wy­wiad re­kru­ta­cyj­ny
 • spo­tka­nie- pre­zen­ta­cja przy­go­to­wa­ne­go ca­se stu­dy dla dy­rek­to­rów i se­nior me­ne­dże­rów
  z wy­bra­ne­go dzia­łu

Po każ­dym z eta­pów wszy­scy uczest­ni­cy są in­for­mo­wa­ni o je­go wy­ni­ku.

Za­pro­sze­nie do re­kru­ta­cji w ra­mach DOZ-y Ka­rie­ry po­ja­wia się każ­do­ra­zo­wo na na­szej stro­nie in­ter­ne­to­wej. 

Cze­go ocze­ku­je­my od kan­dy­da­tów?

 • Za­an­ga­żo­wa­nia – go­to­wo­ści do po­dej­mo­wa­nia no­wych wy­zwań, umie­jęt­no­ści pod­cho­dze­nia in­dy­wi­du­al­nie do każ­de­go za­gad­nie­nia, ak­tyw­ne­go szu­ka­nia naj­lep­szych roz­wią­zań, za­chę­ca­nia in­nych do po­dej­mo­wa­nia no­wych ini­cja­tyw. Nie wy­ma­ga­my spe­cja­li­stycz­nej wie­dzy i do­świad­cze­nia ale otwar­to­ści i go­to­wo­ści do ich zdo­by­wa­nia.

 • Na­sta­wie­nia na współ­pra­cę – umie­jęt­no­ści bra­nia wspó­łod­po­wie­dzial­no­ści za re­ali­za­cję wy­zna­czo­nych ce­lów, dzie­le­nia się do­bry­mi prak­ty­ka­mi, wie­dzą i do­świad­cze­niem, dba­nia od do­brą at­mos­fe­rę w pra­cy. Twój i nasz suk­ces za­le­ży od efek­tyw­nej współpra­cy z in­ny­mi.

 • Na­sta­wie­nia na roz­wój – sta­łej go­to­wo­ści do uzu­peł­nia­nia i podno­sze­nia wie­dzy, an­ga­żo­wa­nia się w no­we, roz­wo­jo­we pro­jek­ty, otwar­to­ści na no­we po­my­sły. Szu­ka­my osób chcą­cych się roz­wi­jać.

 • Wy­so­kich umie­jęt­no­ści ko­mu­ni­ka­cyj­nych – zdol­no­ści do ja­sne­go i pre­cy­zyj­ne­go wy­ra­ża­nia się, słu­cha­nia i ro­zu­mie­nia wy­po­wie­dzi in­nych oraz umie­jęt­no­ści pod­trzy­my­wa­nia re­la­cji, współ­pra­cy i dba­nia o otwar­tość dys­ku­sji.

Co ofe­ru­je­my w za­mian?

 • Zdo­by­cie do­świad­cze­nia za­wo­do­we­go. Pro­gram ma na ce­lu po­zy­ska­nie kan­dy­da­tów do pra­cy na sta­no­wi­skach spe­cja­li­stycz­nych, na któ­rych ma­ją szan­sę po­zy­ska­nia no­wej wie­dzy i umie­jęt­no­ści oraz uzu­peł­nie­nia kom­pe­ten­cji.

 • Cie­ka­wy pro­ces re­kru­ta­cyj­ny. Udział w kil­ku­eta­po­wym pro­ce­sie re­kru­ta­cyj­nym bę­dzie oka­zją do zde­rze­nia wie­dzy wy­nie­sio­nej ze stu­diów z rze­czy­wi­sto­ścią bi­zne­so­wą.

 • Ro­zwój za­wo­do­wy. Je­ste­śmy dy­na­micz­nie roz­wi­ja­ją­cą się fir­mą, szu­ka­my osób, któ­re chcą się roz­wi­jać ra­zem z na­mi. Naj­lep­szym ofe­ru­je­my moż­li­wość awan­su oraz udzia­łu w cie­ka­wych pro­jek­tach, wy­kra­cza­ją­cych po­za co­dzien­ne za­da­nia.

 • Atrak­cyj­ne wa­run­ki za­trud­nie­nia. Pro­po­nu­je­my m.in. sta­bil­ne za­trud­nie­nie w opar­ciu o umo­wę o pra­cę. Uczest­ni­cy pro­gra­mu – jak wszy­scy na­si pra­cow­ni­cy, bę­dą mo­gli sko­rzy­stać z pa­kie­tu so­cjal­ne­go.

 • Awan­se we­wnętrz­ne. Zgod­nie z na­szą po­li­ty­ką per­so­nal­ną w pierw­szej ko­lej­no­ści chce­my pro­po­no­wać no­we sta­no­wi­ska na­szym pra­cow­ni­kom i za­chę­cać ich do bu­do­wa­nia roz­wo­ju za­wo­do­we­go w ra­mach fir­my.

 • Wpar­cie w roz­wo­ju. Wpraw­dzie od­po­wie­dzial­ność za roz­wój spo­czy­wa przede wszyst­kim na pra­cow­ni­ku ale waż­ne jest tak­że za­an­ga­żo­wa­nie prze­ło­żo­nych oraz wspar­cie ze stro­ny dzia­łu HR. Za­le­ży nam na roz­wo­ju na­szych pra­cow­ni­ków i chce­my ich w tym wspie­rać.

Ostatnia aktualizacja 30.05.2017 16:42 | Pobierz jako plik PDF