RODO - OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DOZ S.A. z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 134, 02-305 Warszawa, NIP: 6762175698, REGON: 357674992.

 • W celu należytej ochrony danych osobowych, Administrator powołał Inspektorem Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: abi@doz.pl.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO - w celu realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, a także prawnie uzasadnionym interesie Administratora, jakim jest nawiązanie kontaktów biznesowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do realizacji powyższych celów.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez te podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, a także podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

 • Dane osobowe przetwarzane będą przez okres:

  • w przypadku braku realizacji umowy - przez okres dochodzenia wzajemnych roszczeń;

  • w przypadku podpisania umowy - przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń.

 • Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 • Chcąc skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień, należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres e-mail: abi@doz.pl lub listownie na adres Administratora.

 • W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzanie w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.